jasiumrowka
(Neuling)
*

Registriert seit: 26.07.2017
Geburtstag: Nicht angegeben
Ortszeit: 21.01.2020 um 02:31
Status: Offline

Informationen über jasiumrowka
Registriert seit: 26.07.2017
Letzter Besuch: 12.09.2019 12:51
Beiträge (gesamt): 0 (0 Beiträge pro Tag | 0 Prozent aller Beiträge)
(Alle Themen findenAlle Beiträge finden)
Gesamte Onlinezeit: 1 Minute, 14 Sekunden
Empfohlene Benutzer: 0
Bewertung: 0 [Details]

Kontaktdetails für jasiumrowka
Webseite: https://bautherm-rekuperacja.pl/rekuperacja/
E-Mail: jasiumrowka eine E-Mail schicken.
Private Nachricht:
ICQ-Nummer:
AIM-ID:
Yahoo-ID:
MSN-ID:
Zusätzliche Informationen über jasiumrowka
Geschlecht: männlich
Twingo Baujahr: 2004
Geburtsjahr:
Dein Motorcode: D4FT > 1149cm³ 16V Turbo Benzin
Wohnort: berlin
Biografie: Rekuperator to urz?dzenie umo?liwiaj?ce ogrzewanie ?wie?ego powietrza nap?ywaj?cego do pomieszcze? ciep?em powietrza wywiewanego.
Co mo?e je charakteryzowa?? Temperatura, czyli pewna energia termiczna.
Jednocze?nie, w miesi?cach, gdy w domu za??cza si? system grzewczy (w Polsce najcz??ciej od wrze?nia do maja, czyli przez 9 miesi?cy w roku) zaci?gane z zewn?trz ch?odniejsze powietrze jest ogrzewane od powietrza wyci?ganego z pomieszcze?.
Rekuperator jest podstawow? jednostk? ka?dej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep?a, czyli systemu rekuperacji.
Instalacja grawitacyjna w takim przypadku bardzo s?abo si? sprawdza.
St?d odzysk ciep?a z wentylacji i wynikaj?ca z tego oszcz?dno?? na ogrzewaniu.
Jego dzia?anie polega na przeprowadzaniu powietrza ?wie?ego z zewn?trz oraz zu?ytego z wn?trza budynku przez wymiennik ciep?a, wewn?trz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego.
Umo?liwia to system wentylacji mechanicznej, który zapewnia nie tylko wymian? powietrza, ale tak?e jego ogrzanie za pomoc? raz ju? „wyprodukowanej” energii cieplnej.
Wynika to z konieczno?ci doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszcze? przewodów, którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane.
Po przej?ciu przez central? ?wie?e powietrze jest transportowane przez sie? przewodów i elementów nawiewnych do pomieszcze?.
Monta? rekuperacji polega na zainstalowaniu rekuperatora oraz na rozprowadzeniu kana?ów wentylacyjnych w niewidocznych miejscach w domu.
To od jego skuteczno?ci zale?y sprawno?? odzysku ciep?a ca?ego urz?dzenia, jak i ca?ego systemu rekuperacji.
Podsumowuj?c celem stosowanie rekuperatorów jest oszcz?dzanie energii oraz dostarczanie czystego i ?wie?ego powietrza.
Najbardziej zag?szczona siatka kana?ów najcz??ciej po?o?ona jest na poddaszu nieu?ytkowym, i st?d schodzi na ni?sze kondygnacje domu.
Je?eli jeste? zainteresowany/-a monta?em rekuperacji jeste?my do Twojej dyspozycji.
Powinna by? od czerpni oddalona o co najmniej 15 m, aby nie dochodzi?o do zanieczyszczania powietrza pobieranego przez system wentylacji.
Najlepiej pomy?le? o niej na etapie projektowania domu, bo poza samym rekuperatorem trzeba zamontowa? równie? system kana?ów.
Je?li si? na to zdecydujemy, to poza komfortem wynikaj?cym z mo?liwo?ci sterowania wentylacj? i oczyszczania powietrza mo?emy liczy? na to, ?e zapotrzebowanie na ciep?o do ogrzewania, a wi?c tak?e jego koszt, zmalej? o 20-30% w stosunku do sytuacji, gdy w domu dzia?a?a wentylacja grawitacyjna.
Straty ciep?a przez otwory wentylacyjne, przy konwencjonalnym systemie wentylacji stanowi? ponad po?ow? strat energii cieplnej domu.
Podobnie d?wi?k ruchu powietrza w kana?ach wentylacyjnych.
W efekcie rekuperator przeciwpr?dowy ma o wiele wi?ksz? skuteczno?? odzysku ciep?a ni? krzy?owy.
Latem ch?ód z powietrza wyci?ganego z pomieszczenia jest przekazywany ciep?ej masie powietrza nap?ywaj?cej z zewn?trz.
Wa?ne jest, by nie s?siadowa?o ono z 'cichymi' pomieszczeniami typu sypialnia czy pokoje dzieci, poniewa? wentylatory rekuperatora emituj? d?wi?k.
Poni?ej znajdziesz najbardziej podstawowe cechy urz?dze?, które maj? elementarny wp?yw na dzia?anie i sprawno?? zamontowanego systemu wentylacji:

Wydajno?? – rekuperator powinien by? tak dobrany, aby zapewnia? optymaln? wymian? powietrza w pomieszczeniach – nie mniejszej ni? okre?laj? normy.
Reguluj?c pr?dko?? obrotow? mo?na zmienia? wydajno?? i unikn?? wymra?ania wilgoci na powierzchni wymiennika.
Zimne, które jest pobierane z zewn?trz oraz ciep?e – wywiewane z wn?trza domu.
Schüler / Student / Beruf?:
Interessen:

Kontakt | TwingoTuningForum.de | Nach oben | Zum Inhalt | Mobile Version | RSS-Synchronisation